Grafisk design

Fotografering

Programmering

Skrolla ned

Jag har arbetat med visuell kommunikation sedan 2007 och erhöll en konstnärlig kandidatexamen i Mediedesign 2012. Min arbetslivserfarenhet inkluderar design av trycksaker, digital annonsering och rörlig grafik. Design och utveckling av webbapplikationer, redaktionella sajter samt digitala kampanjsidor. Event- och porträttfotografering samt filmade intervjuer.

Mina återkommande sammarbetspartners väljer att arbeta med mig på grund av min breda tekniska kunskap inom mitt yrkesområde. Att jag behäskar både design och teknik för att skapa spännande och tydliga designlösningar som producerats genom effektiva arbetsmetoder.

Besök min Flickr

Fotografering

Sedan jag startade mitt företag för 10 år sedan har fotografering varit en betydande del av min verksamhet. Med mina bilder eftersträvar jag att fånga människor och miljöer på ett sätt som förmedlar närhet till motivet med hjälp av naturligt ljus och omsorgsfull efterbearbetning.

Mina uppdrag innefattar i synnerhet porträtt- och eventfotografering samt foto och ljussättning för mindre videoproduktioner.

Besök gärna mitt Flickr-konto för att se mer av mina bilder.

Mina tjänster:

Porträtt

Evenemang

Intervjuer

Nyckelkunskap:

Bildbearbetning

Retouch

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop

Ljussättning

Sony XDCAM

Sony Alpha

Canon EOS

Webbdesign och programmering

Min längsta yrkeserfarenhet inom webbdesign och programmering är att ta fram WordPress-webbplatser för företag och organisationer. De senaste åren har jag dock primärt arbetat med att ta fram webb-applikationer och kampanjsidor med hjälp av backend- och frontend-ramverk såsom Laravel, Bootstrap och Vue. Jag tar gärna på mig nya utmaningar såsom att lära mig ett programmeringsspråk eller ramverk. Härnäst vill jag bekanta mig med React and Ruby on Rails.

De projekt jag åtar mig innefattar både de där jag designar och utvecklar från grunden samt de där jag implementerar befintlig design från uppdragsgivare.

Denna webbplats är fortfarande under utveckling men jag kommer lägga ut koden på Github så start jag är nöjd :)

Mina tjänster:

Webbapplikationer

Organisationswebbplatser

Redaktionella sidor

Kampanjsidor

Nyckelkunskap:

Laravel

WordPress

PHP

MySQL

Composer

Webpack

VueJS

jQuery

lodash

underscore

ChartJS

NodeJS/NPM

Yarn

SASS

Bootstrap

ES6/ES2015

Ubuntu

OpenStack

Nginx

GIT

VSCode

Motion Graphics

De senaste två år har jag haft nöjet att kunna vidga mina tjänster till rörlig bild genom s.k. motion graphics. Kombinationen av ljud, bild, rörelse och storytelling i miniformat hjälper att fängsla tittaren och bibehålla deras intresse för det en organisation väljer att kommunicera.

Att använda sig av rörlig bild har dessutom blivit ett krav idag för de som verkar inom sociala medier eftersom video kommer per automatik ges större räckvidd än länkar och bilder på grund av hur Facebooks algoritmer fungerar.

Mina tjänster innefattar produktion av kortare klipp eller längre informationsfilmer, bestående helt av grafik eller i kombination med filmat material.

Besök gärna mitt Vimeo-konto för att se mer av mina tidigare arbeten.

Mina tjänster:

Infografik

Rörlig delningsgrafik

Vingetter/Videotitlar

Nyckelkunskap:

Adobe After Effects

Adobe Premiere

Final Cut Pro

Grafisk design

Mitt första arbete var inom reklamproduktion för en lokaltidning i min födelseort Kalix. Genom åren har jag arbetat med framtagning av annonser, skyltar, trycksaker, webbplatser m.m. Hantera korta deadlines genom att skapa arbetsrutiner som säkerhetsställer kvalitet och leverans på utsatt tid. Jobba med originalarbete samt hjälpa företag att skapa nya varumärken.

Med över 10 år av arbetslivserfarenhet av design för tryckta och digitala medier, har jag den tekniska kunskap och detaljkännedom för att skapa varaktiga visuell lösning.

Mina tjänster:

Trycksaker

Logotyper

Grafiska profiler

Infografik

Visitkort

Broschyrer

Inbjudningar

Nyckelkunskap:

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Typografi

Vektorgrafik

Curriculum Vitae

Besök min LinkedIn-profil

Utbildning

Konstnärlig kandidatexamen

Mediedesign

Luleå Tekniska Universitet

180 hp, 2009 – 2012

Marknadsföring

Umeå Universitet

7,5 hp, 2007

Engelska A

Umeå Universitet

30 hp, 2006

Teknikprogrammet (inriktning: Design)

Furuhedskolan

Gymnasieutbildning, 2003-2006

Arbete

Nordqvist Design

Ägare / Designer / Utvecklare / Fotograf

November 2007 – Present

nordqvist.png

170px

Socialdemokratiska Arbetarepartiet

Digital producent

September 2016 – August 2017

s.svg

200px

Socialdemokratiska Arbetarepartiet

Digital producent / Frontend-utvecklare

December 2014 – May 2015

s.svg

200px

Socialdemokraterna / SSU

Digital producent / Frontend-utvecklare

May 2014 – September 2014

s-ssu.svg

150px

Soya Kommunikation

WordPress- och webbutvecklingskonsult

November 2011 – May 2014

soya.svg

150px

ReklamGuiden Kalix

Grafisk formgivare / Fotograf

March 2007 – December 2013

rg.png

150px

Kontakta mig

E-post

Your e-postadress...

Meddelande

Skriv ditt meddelande här...

Skicka

Tack för ditt meddelande.

Jag återkommer till dig inom kort.

Designat och utvecklat med hjälp av Laravel, VueJS, jQuery, SASS, Webpack och Bootstrap. Ikoner från Font Awesome.

Graphic Design

Photography

Development

Scroll down

I have worked with visual communication since 2007 and earned a Bachelor of Fine Arts degree in media design in 2012. My work experience includes design of printed media, digital advertisement, and motion graphics, design and development of web applications, editorial sites, and campaign sites, event and portrait photography as well as filmed interviews.

I am often the collaborator of choice due to my keen eye for design and deep understanding of the technology behind the fields I have chosen to make my living. Creating exciting and clear cut visual design solutions always produced through efficient working methods.

Visit my Flickr

Photography

Since starting my company 10 years ago, photography has been a key part of my daily business. In my images, I strive to capture people and environments in a way that brings the viewer closer to the subject with the help of natural light and careful post-processing. My my services include portrait and event photography as well as lighting and photography for smaller video production.

Visit my Flickr account to see more of my photography.

My services:

Portraits

Events

Interviews

Key knowledge:

Post-processing

Retouching

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop

Arifical lighting

Sony XDCAM

Sony Alpha

Canon EOS

Web Design & Development

My longest professional career in the field of web design and programming has been to provide WordPress websites for companies and organizations. In recent years, however, I have primarily worked with production of web applications and campaign sites using backend and frontend frameworks such as Laravel, Bootstrap and Vue. I like taking on new challenges such as learning a new programming language or framework. Next, I want to get acquainted with React and Ruby on Rails.

The projects i take part in include those I design and developed from the ground up as well as those I implement designs in collaboration with others.

This site is still under heavy development, but I will publish the code on Github as soon as I'm satisfied :)

My services:

Web applications

Organisational sites

Editorial sites

Single serving campaign sites

Key knowledge:

Laravel

WordPress

PHP

MySQL

Composer

Webpack

VueJS

jQuery

lodash

underscore

ChartJS

NodeJS/NPM

Yarn

SASS

Bootstrap

ES6/ES2015

Ubuntu

OpenStack

Nginx

GIT

VSCode

Motion Graphics

Over the past two years, I have had the pleasure of expanding my services to motion graphics. The combination of sound, image, movement and storytelling in micro format helps capture the viewer and sustaining their attention to what an organization wants to communicate.

Using moving images has also become a requirement today for those with a social media-presence being that video will automatically acquire wider reach than links and images because of how Facebook's algorithms work.

My services include production of shorter clips as well as longer information films, consisting entirely of graphics or in combination with filmed material.

Please visit my Vimeo account to see some more of my previous work.

My services:

Infographics

Social media graphics

Vignettes/Titles

Key knowledge:

Adobe After Effects

Adobe Premiere

Final Cut Pro

Graphic Design

My first job was in advertising production for a local paper in my hometown Kalix. Over the years I have worked with the production of advertisements, signs, printed media, websites, etc. Managing short deadlines by creating work routines that ensures quality and delivery on time. Working with original work as well as helping companies create new brands.

With over a decade of work experience in print and digital media, I have gained the technical know-how and attention to detail to create lasting visual solution.

My services:

Print

Logos/Brands

Infographics

Buissness Cards

Brochures

Invitations

Key knowledge:

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Typography

Vector Graphics

Curriculum Vitae

Visit my LinkedIn-profile

Education

Bachelor of Fine Arts Degree

Media Design

Luleå University of Technology

180 hp, 2009 – 2012

Marketing

Umeå University

7,5 hp, 2007

English A

Umeå University

30 hp, 2006

Technology and Design

Furuhed Upper Secondary School in Kalix

Elementary Schooling, 2003-2006

Work Experience

Nordqvist Design

Owner / Designer / Developer / Photographer

November 2007 – Present

nordqvist.png

170px

Swedish Social Democratic Party

Digital Producer

September 2016 – August 2017

s.svg

200px

Swedish Social Democratic Party

Digital Producer / Front-End Developer

December 2014 – May 2015

s.svg

200px

Swedish Social Democratic Party / Social Democratic Youth League

Digital Producer / Front-End Developer

May 2014 – September 2014

s-ssu.svg

150px

Soya Kommunikation

WordPress & Web Development Consultant

November 2011 – May 2014

soya.svg

150px

ReklamGuiden Kalix

Graphic Designer / Photographer

March 2007 – December 2013

rg.png

150px

Contact me

E-mail

Your e-mail...

Message

Write your message here (in Swedish or English)...

Send

Thank you for your message.

I will be in touch soon.

Customly designed and developed with Laravel, VueJS, jQuery, SASS, Webpack, and the Bootstrap framework. Icons by Font Awesome.

{{ content[l]['services-section'][service]['title'] }}


{{ content[l]['services-section'][service]['services-label'] }}

{{ content[l]['services-section'][service]['knowledge-label'] }}


Technology and Design

Furuhed Upper Secondary School in Kalix

Elementary Schooling, 2003-2006


{{ error }}

{{ error }}

{{ error }}

{{ error }}